KOMMERSERÅDET VICTOR EK

Den unge helsingforsaren Victor Ek slutförde sina studier vid köpmansinstitutet i Lübeck år 1880 och efter att ha arbetat för olika företag i Finland och utomlands beslutade han sig för att grunda en speditions- och agenturfirma i huvudstaden år 1885.

Företagets främsta verksamhetsområden var linjesjöfart, spedition samt flyttjänster. Några år senare grundades ett distriktskontor i Hangö, där verksamheten ännu är livskraftig, och ett kvartssekel senare öppnades kontor även i Åbo och Vasa.

Speditionsverksamheten var ända från början en del av företaget och 1912 hade avdelningen redan en personalstyrka på 38 personer och två egna lastbilar. Kolimporten från Tyskland till Finland inleddes i dessa tider och bränslehandeln fortsatte ända till slutet av 1980-talet. Emigrationen från Finland till Amerika växte kraftigt och Victor Eks tjänster utökades till att omfatta även passagerartrafik.

I början av seklet var flyttverksamheten livlig och företaget fick i uppgift att bland annat sköta flytten av Djurmuseet år 1923, och när Akseli Gallen-Kallela gjorde konstresor till östra Afrika med sin familj åren 1908–1910 var det Victor Ek som transporterade hans egendom tillbaka till Finland.

Victor Eks huvudkontor låg i flera årtionden på Södra Kajen (numera G.W. Sundmans restaurang), tills företaget flyttade till Norra Kajen på Skatudden år 1985. Numera ligger huvudkontoret i Malm.

FRÅN KRIGSÅREN TILL ÅTERUPPBYGGNADEN

Företaget florerade under 1920- och 1930-talen (frånsett depressionsåren). Under krigsåren var utrikeshandeln svag, men företaget lyckades komplettera den privata importen och exporten med uppdrag från försvarsmakten. Även transportverksamheten var ganska livlig, även om största delen av lastbilarna hade tagits över av försvarsmakten. Återuppbyggnadstiden betydde en snabb tillväxt av Victor Eks verksamhet.

Företaget togs över av Victor Eks dotterson, kommerserådet Magnus Cedercreutz, som fick ansvaret att utveckla företaget under de tunga återuppbyggnadsåren så att det skulle fylla sin plats som ett av Finlands största speditions- och transportföretag. Den andra dottersonen, kommunalrådet Victor Procopé, började som ordförande för bolagets förvaltningsråd.

Företaget grundade en flygfraktsavdelning och var ett av de första företagen i Finland att få en IATA-licens år 1948. Resebyrån V.Ek Oy öppnades år 1962 och några år senare byttes namnet till Oy Matkatoimisto Travek Resebyrå Ab. Byrån skötte bland annat Hertzs biluthyrningsverksamhet och i slutet av årtiondet fanns det redan 62 hyrbilar.

VIA FÖRETAGSSANERING TILL UTVECKLING

Början av 1980-talet var inte lätta tider. DI, DE Harry v. Haartman utnämndes till verkställande direktör och företaget sanerades kraftigt. Tack vare dessa åtgärder klarade sig bolaget genom 1990-talets lågkonjunktur bättre än de flesta konkurrenterna och uppvisade en minimal vinst under hela lågkonjunkturtiden. Flyttavdelningens nya kontors- och lagerfastighet färdigställdes emellertid i Malm sommaren 1989. Följande gång ändrades företagets ledning år 1996, när Lauri Castrén valdes till ny styrelseordförande och DI Göran Cedercreutz valdes till verkställande direktör.

Man beslutade sig för att sälja en del av företagets verksamheter till följd av den ökade konkurrens som Finlands EU-medlemskap medförde. Man behöll de lönsamma affärsverksamheterna, det vill säga linjesjöfarten, flyttverksamheten, distriktskontoret i Hangö samt resebyrån Travek, som senare såldes till Matka Kaleva. Hangökontorets framtid såg ljus ut, eftersom bilexporten till Ryssland växte enormt, vilket garanterade en lönsam verksamhet i flera år. Linjesjöfartsavdelningens goda representation i rederierna garanterade en växande och lönsam verksamhet vilket bland annat ledde till nya samarbetsavtal, och ett nytt distriktskontor öppnades i Tammerfors år 2000.

Vid millennieskiftet fick Victor Ek ta hand om Finlands största, internationellt verksamma företags alla interkontinentala flyttar, medan holländska UTS (UniGroup Relocation Network) skötte alla flyttar inom Europa. År 2002 blev Victor Ek delägare i UTS, och företaget stärkte ytterligare sin position som landets ledande flyttfirma genom att köpa upp andra inhemska flyttaktörer.

Kotkakontoret grundades år 2005 för att erbjuda speditionstjänster i Kotka och Fredrikshamns hamnar. Däremot var man tvungen att lägga ner Åbokontoret samma år. Också företagets ledning reformerades, när EM Mikael Wahlström valdes till styrelseordförande och EM Eero Holma valdes till verkställande direktör.

Vid årsskiftet 2007–2008 förenades all speditionsverksamhet till en enhet som fick namnet Victor Ek Logistics. På flyttavdelningen började man satsa på försäljningen och beslutade att grunda en takorganisation för finländska flyttföretag samt avtala om gemensamma leveransvillkor.

NYA UTMANINGAR – NYA MÖJLIGHETER

Sommaren 2008 började hotbilderna torna sig kring världsekonomin och de kunde ses även i Finland. Inom sjöfarten minskade frakterna och flyttkundernas prismedvetenhet stärktes. Verksamheten avmattades även i de andra enheterna.

År 2009 började EM Marcus Karsten som ny styrelseordförande och Jussi Koivusalo som verkställande direktör. Samma år förhandlade man om byggandet av en portbyggnad till Västra hamnen i Hangö. För ändamålet grundades fastighetsbolaget Kiinteistö Oy Hangon Sataman Portti. Delägare var Victor Ek och Hangö stad. Byggnaden var färdig 2010 och Victor Ek beslutade att centrera alla logistiktjänster till verksamhetsställena i Hangö och Kotka.

I april samma år firade bolaget sina 125 verksamhetsår i ett evenemang med personalen och kunderna. I anknytning till jubileumsåret var företaget med i en TV-dokumentär som berättar om finländska familjeföretag. Samtidigt publicerades även en tryckt historik.

Som en del av sparprogrammet flyttade huvudkontoret och sjöfartsavdelningen in i gemensamma lokaler med flyttavdelningen i Malm i december 2012. Den högsta ledningen ändrades följande sommar när styrelseledamoten EM Michael Cedercreutz utnämndes till ny verkställande direktör. Han representerar företagets femte generation.

Trots den utmanande ekonomiska situationen beslutade företaget att rikta blickarna framåt och genom ett styrelsebeslut reformera sitt varumärke totalt. Förberedelserna inleddes hösten 2013 och lanseringen genomfördes i maj 2014.

Den långa nedgången av den finska ekonomin ledde till att kontoret i Kotka stängdes samt att dotterbolaget Fennoscandia såldes. Hangö hamns positiva utveckling samt företagets starka tro på hamnens framtid stod som grund för beslutet att koncentrera all logistik- och sjöfartsverksamhet till Hangö. På hösten 2015 fattades beslutet att bygga en varuhanteringsterminal till Hangö som står färdig sommaren 2016. Detta öppnar helt nya möjligheter för bolaget att erbjuda tjänster för sina kunder samt utvidga verksamheten.

UniGroup Relocation Network, där Victor Ek varit aktionär sedan länge, gjorde hösten 2015 en strategisk förändring vilket ledde till ett byte av namnet till Harmony Relocation Network fr.o.m. 1.1.2016. Förändringen stöder flyttavdelningens internationella verksamhet och ger oss ett starkt och omfattande nätverk med vilket vi kan erbjuda våra kunder kvalitativ service i global omfattning.

Vid årsskiftet 2015-2016 gjordes en omstrukturering av företaget där flyttavdelningen överfördes till ett eget bolag, Victor Ek Flytt Ab. Till det nya bolagets verkställande direktör utnämndes Kai Lager och som styrelseordförande Michael Cedercreutz. På logistik och sjöfart fokuserande Victor Ek Ab, utnämndes Hangö kontorets långvariga direktör Tomas Sjödahl som verkställande direktör.